Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-92/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-92/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.525,37 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.525,37
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.525,37
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.525,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.525,37
OGÓŁEM 1.525,37

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.525,37 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.525,37
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.525,37
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.525,37
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.525,37
OGÓŁEM 1.525,37

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk PiłatU Z A S A D N I E N I E

Dział 854

  • 1.525,37 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego finansowanego w ramach obsługi pilotażowego programu „Uczeń na wsi”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz