Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-173/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-173/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 8.767 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

8.767
852     Pomoc społeczna 8.767
85216   Zasiłki stałe 2.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 6.767
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.767
OGÓŁEM 8.767

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 22.889 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

22.889
852     Pomoc społeczna 22.889
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 3.310
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.310
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.579
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19.579
OGÓŁEM 22.889

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  348.074,07 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 325.185,07
710     Działalność usługowa 10.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.200
75416   Straż Miejska 13.200
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.200
750     Administracja publiczna 84.219
75011   Urzędy wojewódzkie 7.300
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.300
75023   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 66.919
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.919
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.085,09
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne 2.085,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,37
4120 Składki na Fundusz Pracy 124,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.638,01
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50.500
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50.500
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
4410 Podróże służbowe krajowe 300
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000
801     Oświata i wychowanie 96.623,07
80195   Pozostała działalność 96.623,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.671,44
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40.863,63
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17.088
852     Pomoc społeczna 10.198
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.198
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.198
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 559,91
85415   Pomoc materialna dla uczniów 559,91
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 559,91
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57.800
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000
4260 Zakup energii 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
90002   Gospodarka odpadami 700
4300 Zakup usług pozostałych 700
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21.900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.900
4300 Zakup usług pozostałych 18.000
90013   Schroniska dla zwierząt 12.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 22.889
852     Pomoc społeczna 22.889
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 3.310
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.310
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.579
3110 Świadczenia społeczne 19.579
OGÓŁEM 348.074,07

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 333.952,07 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 324.785,07
710     Działalność usługowa 10.000
71095   Pozostała działalność 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.200
75416   Straż Miejska 13.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.200
750     Administracja publiczna 84.219
75011   Urzędy wojewódzkie 7.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.800
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
75023   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 66.919
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.919
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.085,09
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne 2.085,09
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.076
4300 Zakup usług pozostałych 9,09
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50.500
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50.500
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50.500
801     Oświata i wychowanie 96.223,07
80195   Pozostała działalność 96.223,07
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19.135,72
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 19.135,72
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.431,81
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20.431,82
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.544
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.544
852     Pomoc społeczna 10.198
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.198
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.998
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.200
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 559,91
85495   Pozostała działalność 559,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 559,91
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 57.800
90003   Oczyszczanie miast i wsi 37.800
4300 Zakup usług pozostałych 37.800
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000
4260 Zakup energii 20.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 400
801     Oświata i wychowanie 400
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 8.767
852     Pomoc społeczna 8.767
85216   Zasiłki stałe 2.000
3110 Świadczenia społeczne 2.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 6.767
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.767
OGÓŁEM 333.952,07

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 710

 • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na wykonanie opracowań, analiz i innych dokumentów związanych z planowaniem strategicznym, rozwojem gminy, opracowaniami przedprojektowymi.

Dział 751

 • 2.085,09 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością rozliczenia wydatków dotyczących  wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 750,754,852

 • 97.617 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością rozliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§4040) z przeznaczeniem na Fundusz Pracy i wynagrodzenia.
 • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Informacji i Promocji.

Dział 756

 • 50.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Dział 801

 • 400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością przekazania środków dla Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie   na dofinansowania zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Bakałarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego”.

Dział 852

Zmian w planie dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 713/2010 w następujący sposób:

 • zmniejsza się o 3.310 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz.85213),
 • zmniejsza się o 19.579 zł środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki    na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdz.85214),
 • zwiększa się o 2.000 zł środki na zasiłki stałe (rozdz.85216),
 • zwiększa się o 6.767 zł środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną   w środowisku w 2010 r. (rozdz.85219).

Dział 854

 • 559,91 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością rozliczenia środków dotyczących dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna”.

Dział 900

 • 37.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku   z koniecznością zabezpieczenia środków na oczyszczanie i zimowe utrzymanie dodatkowych terenów gminnych w grudniu b.r.
 • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic oraz z tytułu nowych umów przyłączenia do energii elektrycznej nowoprojektowanych obiektów gminnych (infrastruktury drogowej).