Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-143/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-143/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 94.000

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 94.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 94.000
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne 94.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 94.000
OGÓŁEM 94.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 282.896,85

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 249.800
700     Gospodarka mieszkaniowa 74.000
70095   Pozostała działalność 74.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4270 Zakup usług remontowych 72.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 94.000
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne 94.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 53.600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.057
4120 Składki na Fundusz Pracy 496
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.692
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.425
4300 Zakup usług pozostałych 10.730
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.000
75416   Straż Miejska 11.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 37.800
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 37.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.800
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.000
801     Oświata i wychowania 5.000
80195   Pozostała działalność 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
926     Kultura fizyczna i sport 28.000
92601    Obiekty sportowe 15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 13.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 28.096,85
852     Pomoc społeczna 23.648,90
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.648,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.648,90
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.447,95
85395   Pozostała działalność 4.447,95
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.395,37
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 199,60
4127 Składki na Fundusz Pracy 805,78
4129 Składki na Fundusz Pracy 47,20
Zespół Szkół w Gryfinie 5.000
801     Oświata i wychowania 5.000
80110   Gimnazjum 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
OGÓŁEM 282.896,85

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 188.896,85

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 160.800
700     Gospodarka mieszkaniowa 74.000
70095   Pozostała działalność 74.000
4300 Zakup usług pozostałych 70.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.000
75416   Straż Miejska 11.000
4270 Zakup usług remontowych 2.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
4430 Różne opłaty i składki 2.500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 37.800
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 37.800
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600
4410 Podróże służbowe krajowe 200
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000
758     Różne rozliczenia 15.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 15.000
4810 Rezerwy 15.000
926     Kultura fizyczna i sport 23.000
92601   Obiekty sportowe 18.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
4260 Zakup energii 3.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 28.096,85
852     Pomoc społeczna 23.648,90
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.648,90
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.148,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.447,95
85395   Pozostała działalność 4.447,95
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4.201,15
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 246,80
OGÓŁEM 188.896,85

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

 • 74.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego.

Dział 751

 • 94.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.11.2010r. oraz  ponowne 05.12.2010r.

Dział 801

 • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dla przedszkoli położonych poza Gminą Gryfino, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy.
 • 5.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji z przeznaczeniem na zakup i montaż bramek na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Gryfinie.

Dział 754

 • 11.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w Gryfinie

Dział 756

 • 37.800 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Dział 852

 • 23.648,90 zł – zmian w planie wydatków zadań własnych dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie  

Dział 853

 • 4.447,95 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.  

Dział 926

 • 5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na transport w okresie jesienno-zimowym uczestników z grupy Akademii Orlika (dotychczasowe treningi odbywały się w Radziszewie) na salę gimnastyczną do Gardna.
 • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach wiejskich Gminy Gryfino.
 • 8.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz