Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-87/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-87/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 115.000,00

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 115.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 15.000
801      Oświata i wychowanie 15.000
80101   Szkoły podstawowe 15.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

15.000

Zespół Szkół w Gryfinie 100.000
801     Oświata i wychowanie 100.000
80110   Gimnazja 100.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

100.000

OGÓŁEM 115.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 115.000,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 115.000
758     Różne rozliczenia 115.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 115.000
4810 Rezerwy

115.000

OGÓŁEM 115.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801,758

  • 115.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie i Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału przedszkolnego i szkoły.