Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-117/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-117/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  7 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.742,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.742
750     Administracja publiczna 2.742
75056   Spis powszechny i inne 2.742
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.742
OGÓŁEM 2.742

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 5.442,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.742
750     Administracja publiczna 2.742
75056   Spis powszechny i inne 2.742
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.332
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 353
4120 Składki na Fundusz Pracy 57
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.700
851     Ochrona zdrowia 2.700
85153   Zwalczanie narkomanii 2.700
4300 Zakup usług pozostałych 2.700
OGÓŁEM 5.442

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.700,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.700
851     Ochrona zdrowia 2.700
85153   Zwalczanie narkomanii 2.700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.700
OGÓŁEM 2.700

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 2.742 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych na prace związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2010,

Dział 851

  • 2.700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz