Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-75/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-75/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 61.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 61.000
600     Transport i łączność 50.000
60016   Drogi publiczne gminne 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
851     Ochrona zdrowia 10.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
85153   Zwalczanie narkomanii 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
  OGÓŁEM 61.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 61.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 51.000
600     Transport i łączność 50.000
60016   Drogi publiczne gminne 50.000
4270 Zakup usług remontowych 50.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.000
4270 Zakup usług remontowych 1.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 10.000
851      Ochrona zdrowia 10.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
85153   Zwalczanie narkomanii 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
  OGÓŁEM 61.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 600

  • 50.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji z przeznaczeniem na wykonanie usług w zakresie nasadzenia zieleni (3.424 zł), wykonanie systemu do ewidencji dróg i obiektów mostowych (40.565 zł) oraz na wykonanie map, ocen technicznych i opinii w sprawie dróg i kanalizacji deszczowej (6.011 zł),

Dział 851

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na kolonię międzynarodową dla dzieci z miejscowości Gardno. Zadanie realizuje Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Dział 900

  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na koszty związane z akcją przeciwpowodziową.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz