Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-91/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-91/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 14.329,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 14.329
750     Administracja publiczna 14.329
75056   Spis powszechny i inne 14.329
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14.329
OGÓŁEM 14.329

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 21.179,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 21.179
750     Administracja publiczna 14.329
75056   Spis powszechny i inne 14.329
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 12.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.812
4120 Składki na Fundusz Pracy 294
4410 Podróże służbowe krajowe 223
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 250
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 250
4300 Zakup usług pozostałych 250
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 6.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000
926     Kultura fizyczna i sport 600
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 600
4300 Zakup usług pozostałych 600
OGÓŁEM 21.179

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 6.850,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 6.850
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 250
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 250
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
926     Kultura fizyczna i sport 600
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
OGÓŁEM 6.850

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

 


U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 14.329,00 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone, w związku z pracami związanymi z Powszechnym Spisem Rolnym 2010.

Dział 751

  • 250,00 zł – zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadania w zakresie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 921

  • 6.000,00 zł – zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonuje się na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
    z przeznaczeniem środków na wykonanie korekty wersji angielskiej monografii „Dzieje Gryfina i okolic”.

Dział 926

  • 600,00 zł – zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonuje się na wniosek Zastępcy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki w związku z bieżącą realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.