Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-35/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-35/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249, ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  299.135 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

299.135
852  Pomoc społeczna299.135
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej7.000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)7.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej9.000
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)9.000
85295 Pozostała działalność283.135
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)283.135
OGÓŁEM299.135

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 328.357,10 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

22.300
750  Administracja publiczna2.300
75011 Urzędy wojewódzkie2.000
4410Podróże służbowe krajowe500
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej1.500
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)300
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego300
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa20.000
75412 Ochotnicze straże pożarne20.000
4300Zakup usług pozostałych20.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie303.135
852  Pomoc społeczna303.135
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej7.000
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne7.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej9.000
4300Zakup usług pozostałych9.000
85295 Pozostała działalność287.135
3110Świadczenia społeczne283.135

4300

Zakup usług pozostałych4.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie2.922,10
851  Ochrona zdrowia2.922,10
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi2.922,10
4300Zakup usług pozostałych2.922,10
OGÓŁEM328.357,10

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 29.222,10 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE22.300
750   Administracja publiczna2.300
75011 Urzędy wojewódzkie2.000
4300Zakup usług pozostałych2.000
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)300
4300Zakup usług pozostałych300
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa20.000
75412 Ochotnicze straże pożarne20.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia20.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie6.922,10
851  Ochrona zdrowia2.922,10
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi2.922,10
4300Zakup usług pozostałych2.922,10
852  Pomoc społeczna4.000
85219 Ośrodki pomocy społecznej4.000
4300Zakup usług pozostałych4.000
OGÓŁEM29.222,10

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich z przeznaczeniem na koszty związane ze szkoleniem pracowników.
  • 300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na opłaty związane z wpisem sądowym.

Dział 754

  • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z umową dotyczącą opracowania wniosku.

Dział 851

  • 2.922,10 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z koniecznością przekazania środków do Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci na półkolonie podczas ferii zimowych.

Dział 852

  • 4.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów dostarczenia artykułów spożywczych z Banku Żywności.
  • 283.135 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku  z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 72/2010 z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85295 z rezerwy celowej (poz.27) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie jest realizowane przez OPS Gryfino.
  • 16.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku  z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 68/2010 w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych. Gminie Gryfino zwiększono dotacje w rozdziale 85213 o kwotę 7.000 zł oraz w rozdziale 85219 o kwotę 9.000 zł.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz