Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-23/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-23/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 lutego 2010 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249, ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.115 zł  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.115
750       Administracja publiczna 2.115
75011  Urzędy wojewódzkie115
4210Zakup materiałów i wyposażenia115
75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)2.000
4300Zakup usług pozostałych2.000
OGÓŁEM 2.115

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 2.115 zł    

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 2.115
750       Administracja publiczna 2.115
75011  Urzędy wojewódzkie115
4170Wynagrodzenia bezosobowe115
75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)2.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe2.000
OGÓŁEM 2.115

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z instalacją sprzętu audio w Sali posiedzeń w UMiG
  • 115 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za obsługę uroczystości jubileuszowych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz