Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-130/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 września 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-130/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16  września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 31.660 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.000
750     Administracja publiczna 7.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 4.910
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.910
85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.910
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.910
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 2.380
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.380
85415   Pomoc materialna dla uczniów 2.380
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2.380
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 1.700
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.700
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.700
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.700
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 680
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 680
85415   Pomoc materialna dla uczniów 680
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 680
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 1.190
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.190
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.190
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.190
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 1.860
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.860
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.860
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.860
Zespół Szkół w Chwarstnicy 6.110
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.110
85415   Pomoc materialna dla uczniów 6.110
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 6.110
Zespół Szkół w Gardnie 4.080
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.080
85415   Pomoc materialna dla uczniów 4.080
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4.080
Zespół Szkół w Gryfinie 1.750
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.750
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.750
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.750
OGÓŁEM 31.660

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 31.660 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 31.660
750     Administracja publiczna 7.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 24.660
85415   Pomoc materialna dla uczniów 24.660
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 24.660
OGÓŁEM 31.660

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 7.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

Dział 854

  • 24.660 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku koniecznością rozdysponowania otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz