Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-49/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-49/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2010 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  219.646,53 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 206.717,30
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206.717,30
85395  Pozostała działalność206.717,30
2327Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego206.717,30
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.929,23
801       Oświata i wychowanie 12.929,23
80195  Pozostała działalność12.929,23
2020Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej12.929,23
  OGÓŁEM 219.646,53

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  206.717,30 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 206.717,30
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206.717,30
85395 Pozostała działalność206.717,30
2328Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego194.557,30
2329Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego12.160
  OGÓŁEM206.717,30

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  548.646,53 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 341.929,23
750     Administracja publiczna 120.000
75095 Pozostała działalność120.000
4300Zakup usług pozostałych120.000
801     Oświata i wychowanie 16.929,23
80195 Pozostała działalność16.929,23
4170Wynagrodzenia bezosobowe4.000,00
4300Zakup usług pozostałych12.929,23
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205.000
90002 Gospodarka odpadami10.000
4300Zakup usług pozostałych10.000
90003 Oczyszczanie miast i wsi195.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.500
4300Zakup usług pozostałych191.500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 206.717,30
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206.717,30
85395 Pozostała działalność206.717,30
4017Wynagrodzenia osobowe pracowników8.832,05
4117Składki na ubezpieczenia społeczne9.816,13
4127Składki na Fundusz Pracy839,42
4177Wynagrodzenia bezosobowe92.499,40
4217Zakup materiałów i wyposażenia14.483
4307Zakup usług pozostałych77.111,90
4367Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej472,20
4417Podróże służbowe krajowe368,30
4747Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych47,20
4757Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji2.247,70
  OGÓŁEM   548.646,53

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 535.717,30 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 329.000
758     Różne rozliczenia 120.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe120.000
4810Rezerwy120.000
801   Oświata i wychowanie 4.000
80195 Pozostała działalność4.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia4.000
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205.000
90002 Gospodarka odpadami10.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia10.000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach35.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.000
4300Zakup usług pozostałych30.000
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej150.000
4300Zakup usług pozostałych150.000
90095 Pozostała działalność10.000
4260Zakup energii10.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 206.717,30
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206.717,30
85395 Pozostała działalność206.717,30
4018Wynagrodzenia osobowe pracowników8.312,15
4019Wynagrodzenia osobowe pracowników519,90
4118Składki na ubezpieczenia społeczne9.237,83
4119Składki na ubezpieczenia społeczne578,30
4128Składki na Fundusz Pracy789,72
4129Składki na Fundusz Pracy49,70
4178Wynagrodzenia bezosobowe87.053,40
4179Wynagrodzenia bezosobowe5.446,00
4218Zakup materiałów i wyposażenia13.629,60
4219Zakup materiałów i wyposażenia853,40
4308Zakup usług pozostałych72.583,80
4309Zakup usług pozostałych4.528,10
4368Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej444,40
4369Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej27,8
4418Podróże służbowe krajowe346,60
4419Podróże służbowe krajowe21,70
4748Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych44,40
4749Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych2,80
4758Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji2.115,40
4759Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji132,30
OGÓŁEM 535.717,30

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 120.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego z przeznaczeniem na opłaty i prowizje bankowe.

Dział 801

  • 12.929,23 zł – zmian w planie dokonuje się w związku z koniecznością ujęcia dochodów z tytułu zawartego porozumieniem z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty działającym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
  • 4.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami dla ekspertów komisji egzaminacyjnych.

Dział 853

  • 206.717,30 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z uwagi na zmianę  od m-ca marca b.r. klasyfikacji budżetowej.  

Dział 900

  • 205.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziały Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zbieranie leków przeterminowanych (10.000 zł), zakupy bieżące związane z oczyszczeniem miasta (3.500 zł) oraz zimowe utrzymanie dróg i innych terenów gminnych (191.500 zł).

Sporządziła:
S. Skrzyniarz