Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-135/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-135/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 104.730 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.730
750     Administracja publiczna 1.730
75011   Urzędy wojewódzkie 1.730
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.730
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 3.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
Zespół Szkół w Gryfinie 100.000
801     Oświata i wychowanie 100.000
80101   Szkoły podstawowe 100.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60.000
OGÓŁEM 104.730

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 104.730 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.730
750     Administracja publiczna 1.730
75011   Urzędy wojewódzkie 1.730
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.730
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 3.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000
Zespół Szkół w Gryfinie 100.000
801     Oświata i wychowanie 100.000
80110   Gimnazja 100.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000
OGÓŁEM 104.730

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 1.730 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z przeznaczeniem na obsługę uroczystości jubileuszu Złotych Godów.

Dział 754

  • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na remont sprzętu ratowniczego.

Dział 801

  • 100.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz