Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-38/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-38/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249, ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 28.459 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 3.000
852   Pomoc społeczna 3.000
85295 Pozostała działalność3.000
4300Zakup usług pozostałych3.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 900
801    Oświata i wychowanie 900
80120 Licea ogólnokształcące900
4170Wynagrodzenia bezosobowe900
Zespół Szkół w Gryfinie 5.335
801    Oświata i wychowanie 5.335
80110 Gimnazja5.335
4170Wynagrodzenia bezosobowe5.335
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 19.224
801   Oświata i wychowanie 19.224
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół19.224
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników19.224
OGÓŁEM 28.459

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 28.459 zł

Dział RozdziałParagraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 22.224
758   Różne rozliczenia 19.224
75818 Rezerwy ogólne i celowe19.224
4810Rezerwy19.224
852   Pomoc społeczna 3.000
85295 Pozostała działalność3.000
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 900
801   Oświata i wychowanie900
80120 Licea ogólnokształcące 900
4270Zakup usług remontowych900
Zespół Szkół w Gryfinie 5.335
801   Oświata i wychowanie 5.335
80110 Gimnazja5.335
4270Zakup usług remontowych5.335
OGÓŁEM 28.459

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801, 758

  • 5.335 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w związku z koniecznością przeprowadzenia prac elektrycznych w szkole,
  • 900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie z przeznaczeniem na koszty związane z przeglądem technicznym obiektu,
  • 19.224 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem na pokrycie odprawy emerytalnej.

Dział 852

  • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na usługi transportowe związane z przewozem żywności dla mieszkańców Gminy Gryfino w ramach pomocy społecznej związanej z zapobieganiem wykluczeniom społecznym.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz