Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-71/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-71/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 26.190 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

26.190
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26.190
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 26.190
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 26.190

OGÓŁEM

26.190

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 133.990 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 121.690
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26.190
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 26.190
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26.190
851     Ochrona zdrowia 15.000
85195   Pozostała działalność 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
852     Pomoc społeczna 6.000
85295   Pozostała działalność 6.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 55.500
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.000
85495   Pozostała działalność 15.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.500
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 16.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 10.000
630     Turystyka 10.000
63095   Pozostała działalność 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
Zespół Szkół w Gryfinie 800
801     Oświata i wychowanie 800
80110   Gimnazja 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 1.500
801     Oświata i wychowanie 1.500
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1.500
4220 Zakup środków żywności 1.500
OGÓŁEM 133.990

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 107.800 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 107.800
758     Różne rozliczenia 92.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 92.000
4810 Rezerwy 92.000
801     Oświata i wychowanie 800
80195   Pozostała działalność 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 12.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 12.000
4300 Zakup usług pozostałych 12.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.000
4270 Zakup usług remontowych 3.000
OGÓŁEM 107.800

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 26.190 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją nr 155/2010 Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, która zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z głosowaniem w dniu 20 czerwca 2010 r. – zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 630, 758

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na remont mola na plaży w Wirowie zgodnie z porozumieniem,

Dział 801

  • 2.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do przygotowania Gali Laureatów 2009/2010 przez Zespół Szkół w Gryfinie (800 zł) oraz na organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie (1.500 zł),

Dział 851, 758

  • 15.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na organizację akcji prewencyjnej „Kobieta Bezpieczna”,

Dział 852, 758

  • 6.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na odzież dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne  (3.000 zł) oraz na transport darów dla powodzian z Raciechowic
    (3.000 zł),

Dział 854,758

  • 55.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Gali Laureatów (15.500 zł) oraz na sfinansowanie wypoczynku dla 40-osobowej grupy dzieci z rodzin dotkniętych powodzią – wniosek Urzędu Gminy Raciechowice (40.000 zł),

Dział 900,758

  • 19.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem usług transportowych, worków oraz piasku w celu zabezpieczenia terenów zagrożonych zalaniem (akcja przeciwpowodziowa).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz