Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-89/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-89/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 7.360,60 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.360,60
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 360,60
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 360,60
4300 Zakup usług pozostałych 360,60
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.500
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
OGÓŁEM 7.360,60

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 7.360,60 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 7.360,60
751    

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

360,60
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 360,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360,60
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.500
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4270 Zakup usług remontowych 2.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
OGÓŁEM 7.360,60

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 360,60 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w kwotach będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego (dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.),

Dział 900

  • 3.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z działaniami przeciwpowodziowymi, dotyczącymi konieczności zapewnienia strażakom wyżywienia,

Dział 921

  • 3.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na zakup materiałów historycznych.