Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-77/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-77/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 26.190 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

24.242,31
801     Oświata i wychowanie 24.242,31
80195   Pozostała działalność 24.242,31
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.242,31

OGÓŁEM

24.242,31

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 26.855,85 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.225,85
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 983,54
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 983,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 983,54
801     Oświata i wychowanie 24.242,31
80195   Pozostała działalność 24.242,31
4300 Zakup usług pozostałych 24.242,31
Zespół Szkół w Gardnie 650
801     Oświata i wychowanie 650
80101   Szkoły podstawowe 650
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 650
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 980
801     Oświata i wychowanie 980
80101   Szkoły podstawowe 980
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 980
OGÓŁEM 26.855,85

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.613,54 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 983,54
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 983,54
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 983,54
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127,64
4120 Składki na Fundusz Pracy 24,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 831,37
Zespół Szkół w Gardnie 650
801     Oświata i wychowanie 650
80101   Szkoły podstawowe 650
4300 Zakup usług pozostałych 650
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 980
801     Oświata i wychowanie 980
80101   Szkoły podstawowe 980
4300 Zakup usług pozostałych 980
OGÓŁEM 2.613,54

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 983,54 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością rozliczenia wydatków związanych
    z głosowaniem w dniu 20 czerwca 2010 r.

Dział 801

  • 24.242,31 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  • 980 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę umowy o dzieło,
  • 650 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę umowy o dzieło,

 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz