Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-46/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-46/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  15 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 35.997 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie1.000
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1.000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury1.000
4430Różne opłaty i składki1.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie11.297
801  Oświata i wychowanie11.297
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne11.297
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników11.297
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie23.700
852  Pomoc społeczna23.700
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze23.700
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne3.000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne7.400
4120Składki na Fundusz Pracy1.300
4170Wynagrodzenia bezosobowe12.000
OGÓŁEM35.997

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 35.997 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE12.297
758  Różne rozliczenia11.297
75818 Rezerwy ogólne i celowe11.297
4810Rezerwy11.297
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1.000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury1.000
4300Zakup usług pozostałych1.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie23.700
852  Pomoc społeczna23.700
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze23.700
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników23.700
OGÓŁEM35.997

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801,758

  • 11.297 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej,

Dział 852

  • 23.700 zł – zmian w planie wydatków (zadań zleconych) dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,

Dział 921

  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością ubezpieczenia zadań realizowanych poprzez programy sołeckie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz