Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-80/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-80/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4.675,50 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.675,50
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.075,50
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 1.075,50
4300 Zakup usług pozostałych 1.075,50
852     Pomoc społeczna 1.000
85295   Pozostała działalność 1.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 600
85415   Pomoc materialna dla uczniów 600
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600
926     Kultura fizyczna i sport 2.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
OGÓŁEM 4.675,50

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 4.675,50 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.675,50
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.075,50
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 1.075,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.075,50
852     Pomoc społeczna 1.000
85295   Pozostała działalność 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 600
85415   Pomoc materialna dla uczniów 600
3240 Stypendia dla uczniów 600
926     Kultura fizyczna i sport 2.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OGÓŁEM 4.675,50

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 1.075,50 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością rozliczenia wydatków związanych
    z głosowaniem w dniu 20 czerwca 2010 r.

Dział 852

  • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na ekwiwalent na zakup odzieży roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,

Dział 854

  • 600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania obsługi stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym,

Dział 926

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz