Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-174/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-174/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 332.850,10 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 332.840,38
801     Oświata i wychowanie 37.122,38
80195   Pozostała działalność   37.122,38 
2020   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   37.122,38 
852     Pomoc społeczna 295.718
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   295.718 
2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   295.718 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 9,72
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9,72
85395   Pozostała działalność   9,72 
2327   Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   9,72 
OGÓŁEM 332.850,10

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 13.837,72 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.344
851     Ochrona zdrowia 1.344
85178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   1.344
2030   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   1.344
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 12.493,72
852     Pomoc społeczna 12.484
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   12.484
2010   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   12.484
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9,72
85395   Pozostała działalność   9,72
2329   Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   9,72
OGÓŁEM 13.837,72

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 700.811,38 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 510.360,3
700     Gospodarka mieszkaniowa 70.000
70095   Pozostała działalność   70.000
4300   Zakup usług pozostałych   70.000
750     Administracja publiczna 8.000
750   Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)   8.000
4270   Zakup usług remontowych   8.000
801     Oświata i wychowanie 39.122,38
80101     Szkoły podstawowe   2.000
4270   Zakup usług remontowych   2.000
80195   Pozostała działalność   37.122,38
4300   Zakup usług pozostałych   37.122,38
852     Pomoc społeczna 308.718
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   308.718
3110   Świadczenia społeczne   295.718
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   13.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84.520
90003   Oczyszczanie miast i wsi   61.650
4300   Zakup usług pozostałych   61.650
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   20.040
4300   Zakup usług pozostałych   20.040
90013   Schroniska dla zwierząt   1.830
4300   Zakup usług pozostałych   1.830
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg   1.000
4260   Zakup energii   1.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.200
851     Ochrona zdrowia 3.200
85153   Zwalczanie narkomani   1.800
4300   Zakup usług pozostałych   1.800
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi   1.400
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   1.400
852     Pomoc społeczna 3.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej   3.000
4260   Zakup energii   3.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 21.500
926     Kultura fizyczna i sport 21.500
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   21.500
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   200
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   800
4260   Zakup energii   500
6060   Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   20.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 19.000
801     Oświata i wychowania 16.500
80101   Szkoły podstawowe   15.000
4260   Zakup energii   15.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   1.500
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.500
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.500
85401   Świetlice szkolne   2.500
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   500
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 3.500
801     Oświata i wychowanie 3.500
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół   3.500
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   3.500
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 19.869
801     Oświata i wychowania 19.869
80101   Szkoły podstawowe   10.688
4260   Zakup energii   10.688
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne   9.181
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   3.181
4220   Zakup środków żywności   6.000
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 2.600
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.600
85401   Świetlice szkolne   2.600
  4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   500
4120   Składki na Fundusz Pracy   100
Zespół Szkół w Gardnie 26.437
801     Oświata i wychowania 26.437
80101     Szkoły podstawowe   10.437
4170   Wynagrodzenia bezosobowe   149
4260   Zakup energii   10.288
80110     Gimnazja   16.000
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   7.000
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   4.000
4260   Zakup energii   5.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 9.185
801     Oświata i wychowania 9.185
80101     Szkoły podstawowe   7.185
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   4.000
4170   Wynagrodzenia bezosobowe   2.000
4750   Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   1.185
80148     Stołówki szkolne i przedszkolne   2.000
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
Zespół Szkół w Gryfinie 40.660
801     Oświata i wychowania 40.660
80101   Szkoły podstawowe   38.660
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.500
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   36.160
80148     Stołówki szkolne i przedszkolne   2.000
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 41.500
801     Oświata i wychowania 39.100
80110   Gimnazja   24.000
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   8.000
4260   Zakup energii   6.000
6060   Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   10.000
80120   Licea ogólnokształcące   11.000
4260   Zakup energii   11.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne   4.100
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   3.000
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   1.000
4120   Składki na Fundusz Pracy   100
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.400
8540    Świetlice szkolne   2.400
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.000
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   200
4120   Składki na Fundusz Pracy   20
OGÓŁEM 700.811,3

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 381.799 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie   Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie   178.864
700     Gospodarka mieszkaniowa   70.000
70095     Pozostała działalność   70.000
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   5.000
4260   Zakup energii   60.000
4270   Zakup usług remontowych   5.000 
750     Administracja publiczna   8.000
75023     Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)   8.000
4700   Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   8.000
801     Oświata i wychowanie   2.000
80104     Przedszkola   2.000
4270   Zakup usług remontowych   2.000
851     Ochrona zdrowia   1.344
85178     Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   1.344
4300   Zakup usług pozostałych   1.344
852     Pomoc społeczna   13.000
85212     Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   13.000
3110   Świadczenia społeczne   13.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   84.520
90001     Gospodarka ściekowa i ochrona wód   13.620
4260   Zakup energii   500
4300   Zakup usług pozostałych   580
4430   Różne opłaty i składki   12.540
90002     Gospodarka odpadami   970
4300   Zakup usług pozostałych   970
90003     Oczyszczanie miast i wsi   350
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   350
90004     Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   38.340
4170   Wynagrodzenia bezosobowe   1.000
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   50
4300   Zakup usług pozostałych   37.290
90011     Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej   20.040
4300   Zakup usług pozostałych   20.040
90013     Schroniska dla zwierząt   70
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   70
90015     Oświetlenie ulic, placów i dróg   7.450
4270   Zakup usług remontowych   7.450
90078     Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   1.350
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   50
4260   Zakup energii   1.230
4300   Zakup usług pozostałych   70
90095     Pozostała działalność   2.330
4260   Zakup energii   2.330
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie   21.500
926     Kultura fizyczna i sport   21.500
92605     Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   21.500
4170   Wynagrodzenia bezosobowe   21.500
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie   3.500
801     Oświata i wychowanie   3.500
80114     Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół   3.500
4120   Składki na Fundusz Pracy   3.500
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie   16.838
801     Oświata i wychowania   16.500
80101     Szkoły podstawowe   16.500
3020   Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   4.554
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   1.500
4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   5.934
6060   Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   4.512
854     Edukacyjna opieka wychowawcza   338
85401     Świetlice szkolne   338
4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   338
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie   27.031
801     Oświata i wychowania   19.869
80101     Szkoły podstawowe   19.869
4240   Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   3.181
4300   Zakup usług pozostałych   6.000
4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   10.688
854     Edukacyjna opieka wychowawcza   7.162
85401     Świetlice szkolne   7.162
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   7.162
Zespół Szkół w Gryfinie   40.660
801     Oświata i wychowania   40.660
80101     Szkoły podstawowe   1.591
4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1.591
80103     Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   2.602
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   2.000
4240   Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   602
80110     Gimnazja   36.467
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   4.500
4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   10.792
4740   Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   3.000
4750   Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   6.000
6060   Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   12.175
Zespół Szkół w Gardnie   26.437
801     Oświata i wychowania   26.437
80101     Szkoły podstawowe   12.437
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   8.000
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   2.000
4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   907
6060   Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   1.530
80148     Stołówki szkolne i przedszkolne   14.000
4220   Zakup środków żywności   14.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy   9.185
801     Oświata i wychowania   9.185
80101     Szkoły podstawowe   7.185
3020   Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   2.000
4110   Składki na ubezpieczenia społeczne   2.000
4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   3.185
80148     Stołówki szkolne i przedszkolne   2.000
3020   Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   500
4210   Zakup materiałów i wyposażenia   1.500
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie   39.100
801     Oświata i wychowania   39.100
80110     Gimnazja   13.629
3020   Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   2.000
3240   Stypendia dla uczniów   440
4240   Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   5.207
4270   Zakup usług remontowych   3.793
4410   Podróże służbowe krajowe   1.189
4750   Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   1.000
80120     Licea ogólnokształcące   25.471
4010   Wynagrodzenia osobowe pracowników   17.100
4440   Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   8.371
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie   18.684
851     Ochrona zdrowia   3.200
85153     Zwalczanie narkomani   1.800
4170   Wynagrodzenia bezosobowe   1.800
85154     Przeciwdziałanie alkoholizmowi   1.400
4170   Wynagrodzenia bezosobowe   1.400
852     Pomoc społeczna   15.484
85219     Ośrodki pomocy społecznej   3.000
4300   Zakup usług pozostałych   3.000
85228     Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   12.484
4170   Wynagrodzenia bezosobowe   12.484
OGÓŁEM   381.799

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 700

 • 70.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego.

Dział 750

 • 8.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Dział 801, 854

 • 37.122,38 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie   z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • 3.500 zł – zamian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie z przeznaczeniem  na wynagrodzenia.
 • 19.000 zł/16.838 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup energii.
 • 19.869 zł/ 27.031 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków  na zakup energii, wyposażenia i żywności.
 • 2.600 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.
 • 40.660 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia  i wyposażenie .
 • 26.437 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia   i energię.
 • 9.185 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, umowy zlecenie i zakup akcesoriów komputerowych.
 • 41.500 zł/ 39.100 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup energii.
 • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji na wydatki związane z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej w obiektach szkół podstawowych.

Dział 851

 • 1.344 zł - zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 656/2010 przyznanych z rezerwy celowej na dofinansowanie akcji zwalczania komarów.

Dział 852, 853

 • 295.718 zł - zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 681/2010 i 740/2010   z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia   z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (rez. cel. poz.65).
 • 13.000 zł – zmian w palnie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na opłacenie składek emerytalno-rentowych (zad. zlecone).
 • 6.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 • 12.484 zł - zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 681/2010 środków przeznaczonych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 • 9,72 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z podpisaniem aneksu zmianie ulega sposób finansowania projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.

Dział 900

 • 1.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji na zabezpieczenie środków na wydatki związane z energią elektryczną zużytą na oświetlenie dróg.
 • 83.520 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dróg i terenów gminnych oraz kosztów związanych z realizacją usług z zakresu opieki nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Gminy Gryfino.

Dział 926

 • 21.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na magazynek, który ma służyć do przechowywania sprzętu sportowego.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz