Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-52/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-52/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 11.297 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 11.297
801     Oświata i wychowanie 11.297
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 11.297
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.297
OGÓŁEM  11.297

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 11.297 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 11.297
758    

Różne rozliczenia

11.297
75818   Rezerwy ogólne i celowe 11.297
4810 Rezerwy 11.297

OGÓŁEM

11.297

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany zarządzenia Nr 0151-46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok dokonuje się w związku z ograniczeniem w zakresie przenoszenia środków z rezerwy ogólnej na wynagrodzenia ze stosunku pracy - art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz