Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-104/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-104/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 sierpnia  2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 103.189 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 103.189
801     Oświata i wychowanie 98.689
80195   Pozostała działalność 98.689
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39.401
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43.788
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.500
852     Pomoc społeczna 4.500
85295   Pozostała działalność 4.500
4300 Zakup usług pozostałych 4.500
OGÓŁEM 103.189

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 103.189 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

103.189
758     Różne rozliczenia 103.189
75818   Rezerwy ogólne i celowe 103.189
4810 Rezerwy 103.189
OGÓŁEM 103.189

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 98.689 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w ramach projektu pn „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013;

Dział 852

  • 4.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz