Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-138/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-138/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 22.731 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 22.731
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.731
75478   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 22.731
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22.731
OGÓŁEM 22.731

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 68.443 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 38.731
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 38.731
75412   Ochotnicze straże pożarne 16.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.000
75478   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 22.731
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.731
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 29.712
852     Pomoc społeczna 23.100
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.100
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.612
85395   Pozostała działalność 6.612
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.244,35
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 367,65
OGÓŁEM 68.443

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 45.712 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 16.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 16.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 29.712
852     Pomoc społeczna 23.100
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.612
85395   Pozostała działalność 6.612
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6.244,35
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 367,65
OGÓŁEM 45.712

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 22.731 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 513/2010 z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią (rez.cel.8).
  • 16.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków.

Dział 852

  • 23.100 zł – zmian w planie wydatków zadań własnych dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

Dział 853

  • 6.612 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz