Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-101/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-101/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 119.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 119.000
750     Administracja publiczna 90.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90.000
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000
90013   Schroniska dla zwierząt 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
OGÓŁEM 119.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 119.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 119.000
750     Administracja publiczna 90.000
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90.000
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26.000
4260 Zakup energii 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
4430 Różne opłaty i składki 9.000
90002   Gospodarka odpadami 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
OGÓŁEM 119.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

 


U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 90.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Informacji i Promocji z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat dotyczących umów zleceń i o dzieło związanych z promocją Gminy Gryfino w 2010 r.

Dział 900

  • 29.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na częściowe pokrycie niedoboru środków wynikających z realizacji faktur za zimowe utrzymanie terenów gminnych (3.000 zł), na realizację nieprzewidzianych umów zlecenia i o dzieło w zakresie utrzymania zieleni (6.000 zł) oraz na wydatki związane z realizacją usług z zakresu utrzymania bezpańskich psów.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz