Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-51/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-51/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 461.732 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 28.587
801    Oświata i wychowanie 27.926
80101 Szkoły podstawowe27.322
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników26.712
4170Wynagrodzenia bezosobowe610
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych350
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne350
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne254
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników254
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 661
85401 Świetlice szkolne661
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne661
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 24.962
801   Oświata i wychowanie 24.468
80101 Szkoły podstawowe23.802
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników23.192
4170Wynagrodzenia bezosobowe610
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych210
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne210
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne456
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników456
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 494
85401 Świetlice szkolne494
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników494
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 19.499
801     Oświata i wychowanie 18.947
80101 Szkoły podstawowe16.562
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników16.152
4170Wynagrodzenia bezosobowe410
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych2.101
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2.101
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne284
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników284
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 552
85401 Świetlice szkolne552
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne552
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 2.138
801     Oświata i wychowanie 2.138
80101 Szkoły podstawowe2.051
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.441
4170Wynagrodzenia bezosobowe610
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych87
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne87
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 3.836
801     Oświata i wychowanie 2.925
80101 Szkoły podstawowe1.749
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.629
4170Wynagrodzenia bezosobowe120
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych1.176
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.176
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 911
85401 Świetlice szkolne911
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników911
Zespół Szkół w Chwarstnicy 8.344
801     Oświata i wychowanie 8.178
80101 Szkoły podstawowe6.606
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników5.706
4170Wynagrodzenia bezosobowe900
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych327
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników327
80110 Gimnazja1.073
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.073
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne172
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników172
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 166
85401 Świetlice szkolne166
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne166
Zespół Szkół w Gardnie 24.094
801   Oświata i wychowanie 22.870
80101 Szkoły podstawowe20.221
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników19.321
4170Wynagrodzenia bezosobowe900
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych456
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne456
80110 Gimnazja1.048
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.048
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne1.145
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.145
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.224
85401 Świetlice szkolne1.224
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.224
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 7.877
801     Oświata i wychowanie 7.151
80110 Gimnazja122
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników122
80120 Licea ogólnokształcące6.431
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników6.431
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne598
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników598
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 726
85401 Świetlice szkolne726
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników726
Zespół Szkół w Gryfinie 35.526
801     Oświata i wychowanie 33.568
80101 Szkoły podstawowe107
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne107
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych9
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne9
80110 Gimnazja32.803
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników32.803
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne649
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne649
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.958
85401 Świetlice szkolne1.958
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.958
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 6.869
801     Oświata i wychowanie 6.869
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół6.869
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników6.869
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 300.000
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych300.000
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego300.000
OGÓŁEM 461.732

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 461.732 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 28.587
801     Oświata i wychowanie 27.926
80101 Szkoły podstawowe27.322
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne27.322
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych350
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników350
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne254
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne254
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 661
85401 Świetlice szkolne661
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników661

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 24.962
801     Oświata i wychowanie 24.468
80101 Szkoły podstawowe23.802
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne23.802
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych210
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników210
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne456
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne456
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 494
85401 Świetlice szkolne494
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne494
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 19.499
801    Oświata i wychowanie 18.947
80101 Szkoły podstawowe16.562
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne16.562
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych2.101
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne2.101
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne284
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne284
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 552
85401 Świetlice szkolne552
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników552
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 2.138
801     Oświata i wychowanie 2.138
80101 Szkoły podstawowe2.051
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne2.051
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych87
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników87
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 3.836
801     Oświata i wychowanie 2.925
80101 Szkoły podstawowe1.749
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.749
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych1.176
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.176
854   Edukacyjna opieka wychowawcza911
85401 Świetlice szkolne911
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne911
Zespół Szkół w Chwarstnicy 8.344
801     Oświata i wychowanie 8.178
80101 Szkoły podstawowe6.606
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne6.606
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych327
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne327
80110 Gimnazja1.073
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.073
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne172
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne172
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 166
85401 Świetlice szkolne166
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników166
Zespół Szkół w Gardnie  24.094
801     Oświata i wychowanie 22.870
80101 Szkoły podstawowe20.221
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne20.221
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych456
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników456
80110 Gimnazja1.048
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.048
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne1.145
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.145
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.224
85401 Świetlice szkolne1.224
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.224
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 7.877
801   Oświata i wychowanie 7.151
80110 Gimnazja122
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne122
80120 Licea ogólnokształcące6.431
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne6.431
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne598
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne598
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 726
85401 Świetlice szkolne726
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne726
Zespół Szkół w Gryfinie 35.526
801    Oświata i wychowanie 33.568
80101 Szkoły podstawowe107
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników107
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych9
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników9
80110 Gimnazja32.803
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne32.803
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne649
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników649
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1.958
85401 Świetlice szkolne1.958
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.958
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 6.869
801     Oświata i wychowanie 6.869
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół6.869
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne6.869
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie  300.000
758     Różne rozliczenia 300.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe300.000
4810Rezerwy300.000
OGÓŁEM  461.732

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801, 854

 • Zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioski Dyrektorów placówek oświatowych w związku z rozliczeniem dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz umów o dzieło,
  z tego:
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 28.587 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 24.962 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 19.499 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie –   2.138 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy –   3.836 zł,
  • Zespół Szkół w Chwarstnicy –   8.344 zł,
  • Zespół Szkół w Gardnie –   24.094 zł,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – 7.877 zł,
  • Zespół Szkół w Gryfinie –   35.526 zł,
  • Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie – 6.869 zł.

Dział 756, 758

 • 300.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów egzekucyjnych związanych z windykacją zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2002 i 2007.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz