Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-86/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-86/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 09 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 12.402,70 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.402,70
710     Działalność usługowa 12.402,70
71035   Cmentarze 12.402,70
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 12.402,70
OGÓŁEM 12.402,70

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 12.402,70 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 12.402,70
758     Różne rozliczenia 12.402,70
75818   Rezerwy ogólne i celowe 12.402,70
4810 Rezerwy 12.402,70
OGÓŁEM 12.402,70

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 710, 758

  • 12.402,70 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pokrycie należności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie Sygn. Akt I C 817/09 z 29 stycznia 2010 r., podtrzymanej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Sygn. Akt I ACa 169/10, I Acz 180/10 z 27 maja 2010 r., na rzecz powoda Pana Jerzego Kuźmińskiego.

Zasądzona kwota 10.000,00 zł plus ustawowe odsetki liczone od 21 sierpnia 2008 r. do 9 lipca 2010 r. wynoszą 2.402,70 zł  dają łączną kwotę zobowiązania 12.402,70 zł.