Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-159/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-159/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 listopada  2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 200.791,37 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 200.791,37
010     Rolnictwo i łowiectwo 200.791,37
01095   Pozostała działalność 200.791,37
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200.791,37
OGÓŁEM 200.791,37

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 560 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

560
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne 560
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 560
OGÓŁEM 560

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 220.591,37 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 220.591,37
010     Rolnictwo i łowiectwo 200.791,37
01095   Pozostała działalność 200.791,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.097,09
4300 Zakup usług pozostałych 840
4430 Różne opłaty i składki 196.854,28
630     Turystyka 9.800
63095   Pozostała działalność 9.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.800
750     Administracja publiczna 10.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
OGÓŁEM 220.591,37

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 20.360 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

20.360
630     Turystyka 9.800
63095   Pozostała działalność 9.800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.800
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne 560
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 560
750     Administracja publiczna 10.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000
OGÓŁEM 20.360

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 200.791,37 zł - zmian w dochodów i wydatków dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 672/2010 w sprawie przyznania dodatkowych środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego   w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2010 r.

Dział 630

  • 9.800 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zakup kajaków rekreacyjno-turystycznych do Stanicy Wodnej na Międzyodrzu.

Dział 751

  •  560 zł – zmniejszenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku  z decyzją  nr 346 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.11.2010r. oraz ponowne 05.12.2010r.

Dział 750

  • 10.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na usługi remontowe.

 

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz