Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-155/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-155/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  8 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 134.033 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

87.533
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 87.533
85415   Pomoc materialna dla uczniów 87.533
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 87.533
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 46.500
852     Pomoc społeczna 46.500
85216   Zasiłki stałe 46.500
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46.500
  OGÓŁEM   134.033

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 145.233 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 96.033
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 87.533
85415   Pomoc materialna dla uczniów 87.533
3240 Stypendia dla uczniów 87.533
926     Kultura fizyczna i sport 8.500
92601   Obiekty sportowe 8.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 49.200
852     Pomoc społeczna 46.500
85216   Zasiłki stałe 46.500
3110 Świadczenia społeczne 46.500
851     Ochrona zdrowia 2.700
85153   Zwalczanie narkomanii 2.700
4300 Zakup usług pozostałych 2.700
  OGÓŁEM 145.233

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 11.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 8.500
926         Kultura fizyczna i sport 8.500
92601     Obiekty sportowe 8.500
4300 Zakup usług pozostałych 8.500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 2.700
851       Ochrona zdrowia 2.700
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700
OGÓŁEM  11.200

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 851

  • 2.700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację szkolenia „Dopalacze i inne narkotyki – a przeciwdziałanie narkomanii w szkole” dla nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz na program profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci „Stop dopalaczom”.

Dział 852

  • 46.500 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 588/2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. O których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) (rez.cel. poz.25).

Dział 854

  • 87.533 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty (rez.cel. poz.26).

Dział 926

  • 8.500 zł - przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach wiejskich Gminy Gryfino”.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz