Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-53/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-53/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 maja 2010 r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  90.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 90.000
926     Kultura fizyczna i sport 90.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90.000
OGÓŁEM 90.000

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 397.545,57 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 307.545,57
801     Oświata i wychowanie 7.373
80195   Pozostała działalność 7.373
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7.373
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 172,57
85415   Pomoc materialna dla uczniów 172,57
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 159,39
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13,18
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 150.000
4300 Zakup usług pozostałych 150.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 147.000
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie 90.000
926     Kultura fizyczna i sport 90.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 90.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000
4300 Zakup usług pozostałych 47.300
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.700
OGÓŁEM 397.545,57

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 307.545,57 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 307.545,57
801     Oświata i wychowanie 7.373
80195   Pozostała działalność 7.373
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.373
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 172,57
85495   Pozostała działalność 172.57
  4300 Zakup usług pozostałych 172,57
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 147.000
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 150.000
4300 Zakup usług pozostałych 150.000
OGÓŁEM 307.545,57

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 7.373 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych.

Dział 854

  • 172,57 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zwrot środków dla PFRON w związku z rozliczeniem projektu.

Dział 900

  • 300.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziały Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku
    z koniecznością przeniesienia środków na koszenie zrekultywowanego składowiska oraz utrzymanie zieleni niskiej na terenie miasta i gminy (rozdział 90004) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 90011) oraz przeniesienie środków własnych na zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg
    i innych terenów gminnych (rozdział 90003).

Dział 926

  • 90.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Powiatem Gryfińskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz