Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-55/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-55/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 317.413,49 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 275.968,49
010     Rolnictwo i łowiectwo 275.968,49
01095   Pozostała działalność 275.968,49
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 275.968,49
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 41.445
852     Pomoc społeczna 41.445
85295   Pozostała działalność 41.445
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 41.445
OGÓŁEM 317.413,49

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 317.413,49 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE 275.968,49
010     Rolnictwo i łowiectwo 275.968,49
01095   Pozostała działalność 275.968,49
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.411,15
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
4430 Różne opłaty i składki 270.557,34
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 41.445
852     Pomoc społeczna 41.445
85295   Pozostała działalność 41.445
3110 Świadczenia społeczne 41.445
OGÓŁEM 317.413,49

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 275.968,49 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 228/2010, które zwiększa Gminie dotację celową (z rez. celowej poz.7) na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.

Dział 852

  • 41.445 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem nr 206/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania środków (rezerwa celowa poz.27) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz