Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-140/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-140/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 397.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 15.500
801     Oświata i wychowanie 15.500
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 11.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 13.700
801     Oświata i wychowanie 13.700
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 13.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 45.000
801     Oświata i wychowanie 45.000
80101   Szkoły podstawowe 42.900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 24.000
801     Oświata i wychowanie 24.000
80101   Szkoły podstawowe 24.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 110.000
801     Oświata i wychowanie 110.000
80101   Szkoły podstawowe 62.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
80110   Gimnazja 42.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 5.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200
4120 Składki na Fundusz Pracy 300
Zespół Szkół w Gardnie 121.500
801     Oświata i wychowanie 121.500
80110   Gimnazja 121.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.500
Zespół Szkół w Gryfinie 67.700
801     Oświata i wychowanie 67.700
80101   Szkoły podstawowe 50.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 12.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500
OGÓŁEM 397.400

 

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 397.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 60.500
801     Oświata i wychowanie 60.500
80101   Szkoły podstawowe 60.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.500
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 35.000
801     Oświata i wychowanie 35.000
80101   Szkoły podstawowe 35.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 71.700
801     Oświata i wychowanie 71.700
80101   Szkoły podstawowe 71.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.700
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 4.000
801     Oświata i wychowanie 4.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
Zespół Szkół w Gardnie 79.500
801     Oświata i wychowanie 79.500
80101   Szkoły podstawowe 72.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000
Zespół Szkół w Gryfinie 146.700
801     Oświata i wychowanie 146.700
80110   Gimnazja 146.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700
OGÓŁEM 397.400

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

Zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów Szkół:

  • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
  • Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
  • Szkoły Podstawowej w Radziszewie,
  • Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
  • Zespołu Szkół w Chwarstnicy,
  • Zespołu Szkół w Gardnie,
  • Zespołu Szkół w Gryfinie.

Przesunięcia są dokonane pomiędzy rozdziałami i jednostkami (zmiana liczb oddziałów) w związku z rozliczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz