Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-18/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-18/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249, ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  62.540,33 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie62.540,33
854  Edukacyjna opieka wychowawcza62.540,33
85415 Pomoc materialna dla uczniów62.540,33
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)62.540,33
OGÓŁEM62.540,33

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 62.540,33 zł

DziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

62.540,33
854  Edukacyjna opieka wychowawcza62.540,33
85415 Pomoc materialna dla uczniów62.540,33
3260Inne formy pomocy dla uczniów62.540,33

OGÓŁEM

62.540,33

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 854

  • 62.540,33 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z umową w ramach programu „Uczeń na wsi – obszar A” pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Realizacja zadania przewidziana jest do połowy czerwca 2010 r. przez Wydział Spraw Społecznych UMiG.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz