Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-16/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2010.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-16/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 lutego 2010r.


w sprawie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2010.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z Uchwałą Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XLIX/530/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zgodnie z załącznikami:

  1. Dochody budżetu Gminy Gryfino – 106.520.908 zł (załącznik Nr 1-21)
  2. Wydatki budżetu Gminy Gryfino – 129.000.467 zł (załącznik Nr 1-21)

§2.

  1. Ustala się personalnych dysponentów wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 21, którzy działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.
  2. Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.).

§3. Wykonanie zarządzenie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz), wykonuje budżet jednostki samorządu terytorialnego oraz w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz