Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-158/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-158/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 5.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.600
852     Pomoc społeczna 5.600
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 5.600
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5.600
OGÓŁEM 5.600

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 57.120 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 46.600
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41.000
75412    Ochotnicze straże pożarne 23.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.000
4430 Różne opłaty i składki 21.000
75478   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000
852     Pomoc społeczna 5.600
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 5.600
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.600
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 10.000
801     Oświata i wychowania 10.000
80101   Szkoły podstawowe 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 150
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 150
85415   Pomoc materialna dla uczniów 150
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 150
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 370
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 370
85415   Pomoc materialna dla uczniów 370
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 370
OGÓŁEM 57.120

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 51.520 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 51.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
75495   Pozostała działalność 3.000
4260 Zakup energii 3.000
75478   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18.000
758     Różne rozliczenia 10.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 10.000
4810 Rezerwy 10.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 520
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 520
85415   Pomoc materialna dla uczniów 520
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 520
OGÓŁEM 51.520

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 41.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na szczepienia ochronne strażaków, obowiązkowe ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz zakupu zapasu worków na piasek, folii, itp.

Dział 801,758

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie z przeznaczeniem na remont wejścia do budynku szkoły.

Dział 852

  • 5.600 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 592/2010 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 854

  • 520 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się w na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością przesunięcia środków na wyprawki szkolne pomiędzy szkołami.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz