Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-145/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-145/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22  października 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 828 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 828
801       Oświata i wychowania 828
80195    Pozostała działalność 828
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 828
  OGÓŁEM 828

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 98.252,29 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 54.603,39
750         Administracja publiczna 2.332
75056    Spis powszechny i inne 2.332
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2.332
852        Pomoc społeczna 24.900
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.100
85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.500
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.500
85295   Pozostała działalność 300
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300
801       Oświata i wychowania 828
80195    Pozostała działalność 828
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 828
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.200
92105    Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200
926       Kultura fizyczna i sport 24.343,39
92601    Obiekty sportowe 24.343,39
4300 Zakup usług pozostałych 24.343,39
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 23.648,90
852        Pomoc społeczna 23.648,90
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.648,90
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.148,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 20.000
801       Oświata i wychowania 20.000
80101   Szkoły podstawowe 20.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000
  OGÓŁEM   98.252,29

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 97.424,29 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 73.775,39
750     Administracja publiczna 2.332
75056   Spis powszechny i inne 2.332
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.332
852       Pomoc społeczna 24.900
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22.100
4410 Podróże służbowe krajowe 800
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.700
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 14.600
85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500
85295    Pozostała działalność 300
3110 Świadczenia społeczne 300
758       Różne rozliczenia 22.200
75818    Rezerwy ogólne i celowe 22.200
4810 Rezerwy 22.200
926       Kultura fizyczna i sport 24.343,39
92601    Obiekty sportowe 24.343,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.343,39
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 23.648,90
852        Pomoc społeczna 23.648,90
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.648,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.648,90
  OGÓŁEM  97.424,29

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 2.332 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków.

Dział 801,758

  • 828 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 562/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego (rez. cel. poz.10) z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
  • 20.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie  w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu w celu uruchomienia monitoringu wizyjnego przy wejściach do budynku szkoły.

Dział 852

  • 24.900 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (22.100 zł), na opłacenie składki zdrowotnej (2.500 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu za prace społeczno - użyteczne ( 300 zł).
  • 23.648,90 zł – zmian w planie wydatków zadań własnych dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dział 921

  • 2.200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na uroczystość otwarcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gryfinie.

Dział 926

  • 24.343,39 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji z przeznaczeniem na dostawę i montaż elementów zabawowych w miejscowościach wiejskich w ramach działania „Odnowa  i Rozwój Wsi” objętego programem „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz