Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-85/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-85/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 540.895,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 540.895
852     Pomoc społeczna 502.500
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 500.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500.000
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.500
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.500
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38.395
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 38.395
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38.395
OGÓŁEM 540.895

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  540.895,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 540.895
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 38.395
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 38.395
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.687,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 594,66
4120 Składki na Fundusz Pracy 96,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.326,11
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26.190
852     Pomoc społeczna 502.500
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
3110 Świadczenia społeczne 485.000
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13.000
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500
OGÓŁEM 540.895

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 38.395,00 zł –  zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 220/2010 z dnia 25 czerwca b.r., które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Dział 852

  • 502.500,00 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 286/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., które zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem: 500.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne; 2.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.