Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-111/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-111/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 40.525,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 40.525
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.525
75478   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40.525
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40.525
OGÓŁEM 40.525

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 70.504,40 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 65.525
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65.525
75478   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40.525
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.525
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 25.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 5.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Gryfinie 4.979,40
851     Ochrona zdrowia 4.979,40
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.979,40
4300 Zakup usług pozostałych 4.979,40
OGÓŁEM 70.504,40

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 29.979,40 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 25.000
4260 Zakup energii 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
4430 Różne opłaty i składki 5.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 4.979,40
851     Ochrona zdrowia 4.979,40
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.979,40
4300 Zakup usług pozostałych 4.979,40
OGÓŁEM 29.979,40

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 754

  • 40.525 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 408/2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową (rez.cel.8).
  • 25.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z koniecznością zakupu motopompy, przeprowadzenia dodatkowych badań okresowych i szczepień strażaków oraz wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

Dział 851

  • 4.979,40 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z potrzebą przeniesienia środków do Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z przeznaczeniem na koszty związane z opłaceniem transportu dzieci na półkolonie. 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz