Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-161/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-161/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 120.448,86 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 120.448,86
801     Oświata i wychowanie 120.448,86
80195   Pozostała działalność 120.448,86
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 120.448,86
OGÓŁEM

120.448,86

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 343.341,26 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 120.448,86
801     Oświata i wychowanie 120.448,86
80195   Pozostała działalność 120.448,86
4300 Zakup usług pozostałych 120.448,86
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.348,40
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.348,40
85395   Pozostała działalność 5.348,40
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1.982,70
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 115,45
4307 Zakup usług pozostałych 3.072,35
4309 Zakup usług pozostałych 177,90
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 19.058
801     Oświata i wychowania 17.978
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 300
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2.678
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.678
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.080
85415   Pomoc materialna dla uczniów 1.080
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.080
Zespół Szkół w Gryfinie 26.000
801     Oświata i wychowania 26.000
80101   Szkoły podstawowe 26.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 400
801     Oświata i wychowania 400
80101   Szkoły podstawowe 400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400
Zespół Szkół w Gardnie 8.000
801     Oświata i wychowania 8.000
80110   Gimnazja 8.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000
Zespół Szkół w Chwarstnicy 1.300
801     Oświata i wychowania 1.300
80110   Gimnazja 1.300
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.300
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 162.786
801     Oświata i wychowania 162.786
80110   Gimnazja 156.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.800
80120   Licea ogólnokształcące 5.986
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 686
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.300
OGÓŁEM 343.341,26

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 222.892,40 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 559,91
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 559,91
85415   Pomoc materialna dla uczniów 559,91
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 559,91
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 46,40
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 46,40
85415   Pomoc materialna dla uczniów 46,40
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 46,40
Zespół Szkół w Gryfinie 26.293,69
801     Oświata i wychowania 26.000
80110   Gimnazjum 26.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 293,69
85415   Pomoc materialna dla uczniów 293,69
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 293,69
Zespół Szkół w Gardnie 8.180
801     Oświata i wychowania 8.000
80110   Gimnazja 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 180
85415   Pomoc materialna dla uczniów 180
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 180
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 17.978
801       Oświata i wychowania 17.978
80101   Szkoły podstawowe 15.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 300
80148      Stołówki szkolne i przedszkolne 2.678
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.678
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 400
801     Oświata i wychowania 400
80101   Szkoły podstawowe 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
Zespół Szkół w Chwarstnicy 1.300
801     Oświata i wychowania 1.300
80110   Gimnazja 1.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.300
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 162.786
801      Oświata i wychowania 5.986
80110   Gimnazja 5.986
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.692
4430 Różne opłaty i składki 2.294
80120   Licea ogólnokształcące 156.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.800
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.348,40
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.348,40
85395   Pozostała działalność 5.348,40
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5.055,05
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 293,35
OGÓŁEM 222.892,40

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 120.448,86zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie  z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  • 26.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.
  • 17.978 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup patelni do stołówki szkolnej.
  • 400 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło.
  • 8.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w celu zabezpieczenia środków na dodatki wiejskie  i mieszkaniowe.
  • 1.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w celu zabezpieczenia środków na dodatki wiejskie  i mieszkaniowe.
  • 162.786 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące.

Dział 853

  • 5.348,40 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Dział 854

  • 1.080 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Edukacji w związku z koniecznością rozdysponowania środków na dofinansowanie zakupu podręczników (Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2010 r. – „Wyprawka Szkolna”).

Sporządziła
Sylwia Skrzyniarz