Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-102/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-102/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 94.218 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 74.560
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 74.560
85415   Pomoc materialna dla uczniów 74.560
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74.560
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 19.658
852     Pomoc społeczna 19.658
85219   Ośrodki pomocy społecznej 19.658
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19.658
OGÓŁEM 94.218

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 102.843,34 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 74.585,34
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 74.560
85415   Pomoc materialna dla uczniów 74.560
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 74.560
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25,34
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25,34
4300 Zakup usług pozostałych 25,34
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 19.658
852     Pomoc społeczna 19.658
85219   Ośrodki pomocy społecznej 19.658
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.658
Zespół Szkół w Gardnie 8.600
801     Oświata i wychowanie 8.600
80101   Szkoły podstawowe 8000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000
80110   Gimnazja 600
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600
OGÓŁEM 102.843,34

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 8.625,34 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25,34
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25,34
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25,34
Zespół Szkół w Gardnie 8.600 
801     Oświata i wychowanie 8.600 
80101   Szkoły podstawowe 8.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600
OGÓŁEM 8.625,34

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

 


U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

  • 25,34 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.

Dział 801

  • 8.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów komputerowych w gimnazjum oraz wypłat z tytułu umowy o dzieło.

Dział 801

  • 8.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Gardnie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów komputerowych w gimnazjum oraz wypłat z tytułu umowy o dzieło.

Dział 852

  • 19.658 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 389/2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121, ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 (rez.cel. poz.25).

Dział 854

  • 74.560 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 388/2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłat uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (rez.cel. poz.26).


Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz