Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-107/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-107/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 25.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.500
851     Ochrona zdrowia 25.500
85178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25.500
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25.500
OGÓŁEM 25.500

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 25.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 25.500
851     Ochrona zdrowia 25.500
85178   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25.500
4300 Zakup usług pozostałych 25.500
OGÓŁEM 25.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 851

  • 25.500 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 422/2010 z przeznaczeniem na akcję zwalczania komarów na terenach dotkniętych powodzią w maju i czerwcu 2010 r. (rez. cel. poz.8).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz