Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-118/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-118/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 21.076 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 21.076
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.076
75478   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11.076
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11.076
710        Działalność usługowa 10.000
71035   Cmentarze 10.000
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.000

  OGÓŁEM

21.076

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 49.376 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 49.376
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36.076
75478   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11.076
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.076
75495   Pozostała działalność 25.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000
710     Działalność usługowa 10.000
71035   Cmentarze 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.300
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
  OGÓŁEM   49.376

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 28.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 28.300
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000
75495   Pozostała działalność 25.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.300
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.300
  OGÓŁEM 28.300

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 710

  • 10.000 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 489/2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych.

Dział 754

  • 11.076 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 468/2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową (rez.cel.8).
  • 25.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w związku z realizacją programu „Bezpieczna Kobieta”.

Dział 921

  • 3.300 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania planowanych wydatków funduszu sołeckiego. 

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz