Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-82/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-82/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 76.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

76.400
851     Ochrona zdrowia 23.400
85195   Pozostała działalność 23.400
4300 Zakup usług pozostałych 23.400
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33.000

OGÓŁEM

76.400

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 76.400 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 76.400
758     Różne rozliczenia 23.400
75818   Rezerwy ogólne i celowe 23.400
4810 Rezerwy 23.400
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 20.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.000
90078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33.000
4810 Rezerwy 33.000
OGÓŁEM  76.400

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 852, 758

  • 23400 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu wózków inwalidzkich dla dwóch mieszkańców Gminy Gryfino

Dział 900,758

  • 53.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na koszty związane z zakupem urządzenia hydraulicznego dla OSP w Sobieradzu (44.570 zł) oraz ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach przeciwpowodziowych (33.000 zł).

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz