Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-146/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-146/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 74.336,18 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 74.336,18
801     Oświata i wychowanie 74.336,18
80195   Pozostała działalność 74.336,18
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 74.336,18
OGÓŁEM 74.336,18

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 92.936,18 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 92.936,18
710     Działalność usługowa 10.000
71035   Cmentarze 10.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
801     Oświata i wychowanie 82.936,18
80195   Pozostała działalność 82.936,18
4300 Zakup usług pozostałych 74.336,18
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.600
OGÓŁEM 92.936,18

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 18.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 18.600
710     Działalność usługowa 10.000
71035   Cmentarze 10.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
801     Oświata i wychowanie 8.600
80195   Pozostała działalność 8.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.600
OGÓŁEM 18.600

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 710

  • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów przeznaczonych do przeprowadzenia remontu cmentarza wojennego.

Dział 801

  • 8.600 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia  zakupywanych środków dydaktycznych w ramach realizowanego projektu „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych”  
  • 74.336,18 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz