Sesja nr XLIX

UCHWAŁA Nr XLIX/528/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010.

UCHWAŁA Nr XLIX/528/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 stycznia 2010 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 127, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 106.520.908 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 80.736.511 zł,
 2. dochody majątkowe - 25.784.397 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 129.000.467 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 89.371.977 zł,
 2. wydatki majątkowe - 39.628.490 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 22.479.559 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 22.479.559 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

 1. przychody - 26.635.559 zł,
 2. rozchody - 4.156.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 1.000.000 zł,
 2. celowe w wysokości - 50.000 zł,
  z przeznaczeniem na:
  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1.Ustala się dochody w wysokości - 550.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Ustala się wydatki w wysokości - 511.750 zł,
  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w wysokości - 38.250 zł,
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 37.836.790 zł,
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 23.706.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 10. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9)
w wysokości:

 1. przychody - 14.555.570 zł,
 2. wydatki - 14.555.570 zł.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości:

 1. dochody - 495.000 zł,
 2. wydatki - 513.650 zł.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 25.650.129 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 10.839.467 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości - 51.500 zł,
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w wysokości - 2.496.700 zł,

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na wynagrodzenia,
  2. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Sawaryn