Sesja nr L

UCHWAŁA NR L/540/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR L/540/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 marca 2010 r.  


w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273,poz. 2703, Nr 281, poz 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,  Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219,poz. 1705) uchwala się co następuje:

§ 1. 

 1. Ilekroć w uchwale mówi się o:
  • przedszkolu - należy przez to rozumieć także grupy żłobkowe,
  • rodzicu - należy przez to rozumieć każdego opiekuna prawnego,
  • rodzinie - należy przez to rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.
  • podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17).
  • rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym – należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256,poz. 2572 ze zm.).
 2. Wprowadza się opłatę stałą za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie pobytu dziecka wykraczające ponad podstawę programową w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
 3. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do tego samego lub różnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, to na każde z tych dzieci przysługuje 20 % zniżki w opłacie stałej.
 4. Z wnioskiem o możliwość skorzystania ze zniżki, o której mowa w ust. 3 występuje rodzic do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.
 5. Zmiana wysokości opłaty stałej następuje z dniem pierwszego kolejnego miesiąca,  po miesiącu, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 6. Opłata stała za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie obejmuje kosztów wyżywienia.
 7. Wysokość opłaty stałej podawana jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 2 Wysokość opłaty określonej w § 1 ust. 2, ust. 3 zaokrągla się do pełnych złotych, zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

 • kwotę poniżej 50 groszy zaokrągla się w dół.
 • kwotę 50 groszy i powyżej zaokrągla się w górę,

§ 3.

 1. Wysokość opłaty określonej w § 1 ust. 2 dotyczy sytuacji, gdy przynajmniej jedno  z rodziców lub dziecko jest zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Gryfino.
 2. Osoby niewymienione w ust. 1 ponoszą pełną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, która wynosi 100 % ustalonych w budżecie gminy na dany rok wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 4.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodzica może zwolnić z części pełnej opłaty za przedszkole, o której mowa w § 3 ust. 2 do wysokości nie niższej niż stawka opłaty, o której mowa  w § 1 ust. 2.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, w przypadku dziecka z orzeczeniem  o niepełnosprawności, na wniosek rodzica może zwolnić z opłaty stałej w całości.

§ 5.

 1. Opłata stała albo pełna pobierana jest przez 12 miesięcy w roku z zastrzeżeniem  ust. 2.
 2. Zwolnienie z opłaty, o których mowa w ust. 1 za miesiąc lipiec i sierpień, przysługuje  po złożeniu przez rodzica pisemnej deklaracji o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola w lipcu i sierpniu lub w jednym z tych miesięcy. Deklaracje składane są nie późnej niż do  15 czerwca u dyrektora przedszkola. 
 3. Rodzic zobowiązany jest dokonać opłat za przedszkole na konto jednostki do dnia  15 każdego miesiąca za dany miesiąc.
 4. Opłata stała pobierana jest w całości niezależnie od ilości dni w miesiącu, w których dziecko nie uczęszczało do przedszkola. Zasada ta dotyczy także opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2.
 5. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, niezależnie od przyczyny, miesięczna odpłatność z tytułu opłaty za wyżywienie dziecka ulega zmniejszeniu o wysokość dziennej opłaty za wyżywienia dziecka.
 6. W przypadku wykreślenia dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, dziecko to kierowane jest  do oddziału przedszkolnego w szkole, w której obwodzie dziecko zamieszkuje.

§ 6.

 1. Rezygnacja z uczęszczania dziecka do przedszkola musi być złożona przez rodzica u dyrektora przedszkola, na piśmie najpóźniej w terminie 7 dni przed zakończeniem danego miesiąca.
 2. W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust. 1 naliczana będzie opłata stała lub odpowiednio opłata pełna za następny miesiąc.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/363/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Na zmianę dotychczas obowiązującej uchwały dotyczącej opłat za świadczenia przedszkoli publicznych wpływ ma zmiana przepisów prawa oraz orzecznictwo sądowe w tym zakresie. Wyroki sądów administracyjnych wskazują na konieczność wskazania w uchwale, że przedszkole prowadzi zajęcia ponad wymagane minimum programowe.
Przez podstawę programową należy rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (Dz.U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17). O sposobie realizacji podstawy programowej  w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino stanowi § 1 ust 2 niniejszej uchwały. Określa on, że opłata pobierana jest za świadczenia przedszkola w czasie pobytu dziecka wykraczające ponad podstawę programową. Dzienny czas pracy każdego przedszkola, określony w statucie danego przedszkola, obejmuje czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze łącznie pięciu godzin dziennie. Pozostała część dziennego czasu pracy każdego przedszkola przeznaczona jest na realizację zadań wykraczających poza podstawę programową. Oznacza to, że zgodnie ze statutem każdego przedszkola podstawa programowa realizowana jest w ilości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, czyli łącznie pięć godzin dziennie w czasie całego dziennego pobytu dziecka w przedszkolu. Ze względu na specyfikę pracy przedszkola oraz wiek dzieci realizacja podstawy programowej rozłożona jest na czas całego pobytu dziecka w przedszkolu. Obowiązek wykazania przez organ stanowiący, że przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie ponad wymagane minimum programowe w uchwale traktującej o opłatach za świadczenia  w przedszkolach jest potwierdzony w orzecznictwie z ostatnich lat. (Wyrok z dnia 30 maja 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – IV S.A./Wr 122/07). W związku z powyższym w niniejszej uchwale znalazło się rozstrzygnięcie w tym zakresie. Na dzień 01 luty 2010 r. opłata w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gryfino wynosi 158,00 zł.
W uchwale znalazł się też zapis doprecyzowujący możliwość skorzystania ze zniżki w opłacie stałej z tytułu uczęszczania przynajmniej dwojga dzieci w tym samym czasie do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Uchwała wprowadza zasadę, że w takim przypadku na każde z dzieci przysługuje zniżka w wysokości 20% opłaty stałej. Taka zasada jest wyrazem realizacji zadań własnych gminy w zakresie polityki prorodzinnej. To rozstrzygnięcie pozwala na uzyskanie zniżki na każde kolejne dziecko bez względu na to, do którego przedszkola uczęszcza. Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacji dotyczących dzieci najmłodszych (grypy żłobkowe), które uczęszczają do Przedszkola Nr 2, a ich starsze rodzeństwo do innego przedszkola położonego bliżej miejsca zamieszkania. Wysokość 20% zniżki to aktualnie 32,00 zł. W tej chwili z 10% zniżki korzysta około 40 dzieci, co daje kwotę 640,00 zł miesięcznie. Po wprowadzeniu 20% zniżki szacunkowa wartość zmniejszonych opłat z tego tytułu to 1 280,00 zł miesięcznie. Kwota ta po rozłożeniu proporcjonalnie na wszystkie przedszkola nie spowoduje konieczności zwiększenia wydatków gminy przeznaczonych na utrzymanie przedszkoli.
W dniu 19 stycznia 2010 r. przekazano roboczą wersję projektu niniejszej uchwały w celu zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych uwag wszystkim dyrektorom przedszkoli w Gminie Gryfino, a także do ZEAS-u w Gryfinie oraz do związków zawodowych działających w gryfińskiej oświacie: ZNP i „Solidarność”.
W dniu 10 lutego 2010 r. minął termin na odpowiedź i do tego dnia nie wpłynęły żadne propozycje zmian w uchwale. Po konsultacjach z radcą prawnym zostały wprowadzone zmiany do projektu uchwały. Mimo tych zmian treść przepisów przekazanych do zaopiniowania nie uległa zasadniczej zmianie.

Sporządził:
Grzegorz Jastrowicz