Sesja nr LII

UCHWAŁA Nr LII/556/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

UCHWAŁA Nr LII/556/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2010r.


w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Na podstawie art. 31 ust.1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127; Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Gryfino tworzy się stałe obwody głosowania.

§ 2. Granice i numery obwodów głosowania określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 894; z 2003 r. Nr 47, poz. 777, z 2005r. Nr 65, poz.1409, z 2009r. Nr 47, poz.1167).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób miejscowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
Obwody głosowania mają charakter stały, co nie oznacza, że podział gminy na stałe obwody głosowania nie może być zmieniany. Ordynacja określa wyczerpująco przesłanki uzasadniające dokonywanie takich zmian.
Komisarz Wyborczy w Szczecinie pismem DSZ-714-1/10 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przeprowadzonej analizy podziału gmin na stałe okręgi wyborcze wskazał potrzebę dokonania zmian w gminie Gryfino. Po przeprowadzonej weryfikacji obecnego stanu podziału gminy Gryfino przygotowano nowy podział okręgów, ich granic i numerów a także liczy radnych wybieranych w każdym okręgu. W związku z podziałem Gminy Gryfino na nowe okręgi wyborcze, ustaleniem ich granic i numerów zaistniała konieczność utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.
Przy tworzeniu nowych granic obwodów głosowania w mieście Gryfino przestrzegane były zasady tworzenia obwodów wyborczych.
Podczas przygotowywania podziału wzięto pod uwagę stan faktyczny, który spowodował konieczność poszukiwania rozwiązań praktycznych (pobliski zasięg terytorialny ulic przypisanych do danego obwodu, przypisanie nowo nadanych nazw ulic: Aleksandra Fredry, Czesława Miłosza, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja) jak również społecznie oczekiwanych (wnioski mieszkańców).

Sporządziła:
Justyna Satanowska