Sesja nr LII

UCHWAŁA Nr LII/555/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA Nr LII/555/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 kwietnia 2010r.


w sprawie ustalenia podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 92 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127; Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Gryfino tworzy się 3 okręgi wyborcze.

§ 2. Numery i granice okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/579/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 czerwca 2002r w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 893).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób miejscowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) okręgi wyborcze do rad gmin tworzone są na zasadzie terytorialnej, z uwzględnieniem jednolitej normy przedstawicielstwa ustalonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do rady gminy (art. 92 ust. 2) oraz określonej liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
W gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców, w okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 8 radnych (art. 90 ust. 2), zaś liczba wybieranych radnych w całej gminie jest zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców i wynosi dla gmin liczących: do 50.000 mieszkańców wynosi 21; do 100.000 mieszkańców - 23; do 200.000 mieszkańców - 25; powyżej 200.000 mieszkańców - 25 oraz po 3 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych.
Zgodnie z treścią przepisów art. 92 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic sołectw, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Wystąpienie tych przesłanek nie jest jednak wystarczającą podstawą do dokonania zmian w podziale na okręgi wyborcze, muszą one bowiem powodować, że dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze nie spełnia wymogów, o których mowa art. 92 ust. 2 w związku z art. 90 ust.2.
Komisarz Wyborczy w Szczecinie pismem DSZ-714-1/10 z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przeprowadzonej analizy podziału gmin na stałe okręgi wyborcze wskazał potrzebę dokonania zmian w gminie Gryfino.
Po przeprowadzonej weryfikacji obecnego stanu podziału gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu stwierdzono:

  • Okręg nr 1 obejmujący tzw. Stare Miasto – po zastosowaniu normy przedstawicielstwa ilość mandatów pozostałaby bez zmian – 5,16- 5 mandatów

  • Okręg nr 2 obejmujący tzw. Górny Taras – po zastosowaniu normy przedstawicielstwa należy zdjąć jeden mandat - 4,33 jest 5 mandatów powinny być 4 mandaty

  • Okręg nr 3 obejmujący tzw. Stare Miasto oraz oś. Północ – po zastosowaniu normy przedstawicielstwa ilość mandatów pozostałaby bez zmian – 4,73 – 5 mandatów

  • Okręg nr 4 obejmujący Sołectwa – po zastosowaniu normy przedstawicielstwa należy dodać jeden mandat - 6,78 jest 6 mandatów powinno być 7 mandatów.

W związku z tym, iż nie można dokonać zmian tylko w liczbie mandatów, ponieważ w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców, w okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 8 radnych, a po zastosowaniu normy przedstawicielskiej w okręgu wyborczym nr 2 przypadłyby 4 mandaty. Z tego względu należało dokonać nowego podziału na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, a który byłby zgodny z przepisami.
Przy dokonywaniu zmian w podziale na okręgi wyborcze przestrzegane były zasady tworzenia okręgów wyborczych. Podczas przygotowywania podziału na 3 okręgi wyborcze wzięto pod uwagę stan faktyczny, który spowodował konieczność poszukiwania rozwiązań praktycznych (zmieniła się liczba radnych wybieranych w okręgach wyborczych - materiał poglądowy) jak również społecznie oczekiwanych (ulice Fabryczna, Rybacka, Wodna, Zielna zostały przyłączone do okręgu 3). W projekcie granic okręgu zostało również uwzględnione nowe sołectwo - Parsówek oraz nowo nadane nazwy ulic: Aleksandra Fredry, Czesława Miłosza, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja.

Sporządziła:
Justyna Satanowska