Sesja nr LIII

UCHWAŁA Nr LIII/564/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

UCHWAŁA Nr LIII/564/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 czerwca 2010 roku


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240)  Uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie.

§ 2.

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego , mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wobec dłużnika, który zawnioskował o udzielenie ulgi. Pozostali dłużnicy są zobowiązani do uiszczenia całości zadłużenia.
 3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 2 może być dokonane tylko jeden raz w stosunku do tego samego dłużnika.
 4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika lub zobowiązanego należność można rozłożyć maksymalnie do 24 miesięcznych rat. Wysokość raty nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia ustalanego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” .
 5. Jeżeli zadłużenie przekracza udokumentowane możliwości finansowe dłużnika co do spłaty zaległości w sposób, o którym mowa w ust. 4 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może określić część zadłużenia jako ostatnią ratę. Po terminowej spłacie poprzednich rat wraz z bieżącymi należnościami Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może ponownie rozłożyć na raty tę część zadłużenia z uwzględnieniem postanowień ust. 4.
 6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika można odroczyć termin spłaty zaległości maksymalnie o 12 miesięcy.
 7. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę.
 8. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości choćby jednej raty ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 3.

 1.  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie określonym w § 2, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym, które:
  1. nie stanowią pomocy publicznej;
  2. stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006);
  3. stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007);
  4. stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007);
 2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, póz. 311), do przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także do przedłożenia innych dokumentów i informacji żądanych przez organ rozpatrujący wniosek o udzielenie ulgi.
 3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  3. oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r.);
  4. informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;
  5. informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 •Traktatu /ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz. WE L 214, 09.08.2008 r.);
  6. informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, póz. 1031 z późniejszymi zmianami);
  7. informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, póz. 1885 z późniejszymi zmianami).
  8. innych dokumentów i informacji żądanych przez organ rozpatrujący wniosek o udzielenie ulgi.

§ 4.

 1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.
 2. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.
 3. Umorzenie należności może nastąpić tylko i wyłącznie raz w stosunku do tego samego dłużnika.

§ 5. Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają, odrębne przepisy.

§ 6.

 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym mogą. być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:
  1. osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;
  2. osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
 2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są. zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. Jeśli wśród tych zobowiązanych są osoby prowadzącego działalność gospodarczą, organ może udzielać określonych w § 6 ust. l ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym, które:
  1. nie stanowią pomocy publicznej;
  2. stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006);
  3. stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007);
  4. stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007);
 3. Przepisy § 6 ust. 1 - ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zasady udzielania ulg uznaniowych w spłacie należności cywilnoprawnych z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dnia 21 kwietnia 2010 roku skierował do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt niniejszej uchwały do zaopiniowania.
Projekt przedkładany Radzie Miejskiej w Gryfinie uwzględnia uwagi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Należy podkreślić, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi żadnych uwag do projektowanych przepisów nie wniósł.
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna jest opracowany na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej. Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędny dla możliwości udzielania ulg uznaniowych w formie umarzania, rozkładania na raty lub też odraczania terminów płatności należności cywilnoprawnych takich jak m.in. :

 • czynsz za najem lokali komunalnych mieszkalnych
 • czynsz za najem lokali użytkowych
 • opłata za użytkowanie wieczyste;
 • spłata należności za kupno nieruchomości gminnej

Sporządził:
Krystian Kosiński