Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/566/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

UCHWAŁA NR LIII/566/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.            Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,   poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  8.121.668 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 8.023.468
150     Przetwórstwo przemysłowe 5.000.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 5.000.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.000.000
600     Transport i łączność 488.468
60016   Drogi publiczne gminne 488.468
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 488.468
630     Turystyka 2.535.000
63003   Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 2.400.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.400.000
63095   Pozostała działalność 135.000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 98.200
926     Kultura fizyczna i sport 98.200
92695   Pozostała działalność 98.200
0830 Wpływy z usług 98.200
OGÓŁEM 8.121.668

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  13.023.468 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 13.023.468
150     Przetwórstwo przemysłowe 10.000.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 10.000.000
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10.000.000
600     Transport i łączność 488.468
60016   Drogi publiczne gminne 488.468
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 488.468
630     Turystyka 2.535.000
63003   Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 2.400.000
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.400.000
63095   Pozostała działalność 135.000
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135.000
OGÓŁEM 13.023.468

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  11.816.254,20 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 11.684.228,20
150     Przetwórstwo przemysłowe 5.000.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 5.000.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000.000
600     Transport i łączność 743.172
60016   Grogi publiczne gminne 743.172
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 375.000
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 220.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240
4270 Zakup usług remontowych 27.531
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.401
630     Turystyka 2.538.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.403.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.400.000
63095   Pozostała działalność 135.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.400.000
70095   Pozostała działalność 1.400.000
4270 Zakup usług remontowych 500.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900.000
710     Działalność usługowa 9.136,20
71035   Cmentarze 9.136,20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.136,20
801      Oświata i wychowanie 305.000
80101   Szkoły podstawowe 205.000
4270 Zakup usług remontowych 200.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000
80104   Przedszkola 100.000
4270 Zakup usług remontowych 100.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.400.000
90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.400.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.400.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 131.537
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 131.537
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.390
4270 Zakup usług remontowych 3.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 121.147
926     Kultura fizyczna i sport 152.383
92601   Obiekty sportowe 102.383
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73.486
4270 Zakup usług remontowych 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.620
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.277
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 12.032
801     Oświata i wychowanie 12.032
80104   Przedszkola 12.032
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 12.032
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie 21.794
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21.794
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21.794
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 21.794
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 98.200
926     Kultura fizyczna i sport 98.200
92695   Pozostała działalność 98.200
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.706
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.094
4120 Składki na Fundusz Pracy 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4260 Zakup energii 19.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.190
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.310
OGÓŁEM 11.816.254,20

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 17.873.054,20 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 17.873.054,20
150     Przetwórstwo przemysłowe 15.000.000
15011   Rozwój przedsiębiorczości 15.000.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000.000
600     Transport i łączność 120.401
60016   Grogi publiczne gminne 120.401
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.401
630     Turystyka 2.535.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.400.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.400.000
63095   Pozostała działalność 135.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135.000
758     Różne rozliczenia 12.032
75818   Rezerwy ogólne i celowe 12.032
4810 Rezerwy 12.032
851     Ochrona zdrowia 5.000
85195   Pozostała działalność 5.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200.621,20
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 200.621,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130.621,20
4300 Zakup usług pozostałych 70.000,00
OGÓŁEM 17.873.054,20

§ 5.

 1. Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchwały w kwocie 1.155.000 zł zmniejszy deficyt budżetu.
 2. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu i wynosi 21.324.559 zł.

§ 6. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z koniecznością dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz dokonania korekt planu, i tak:

 • dział 150 – zmniejsza się plan dochodów (5.000.000 zł) i wydatków (10.000.000 zł) w związku z aneksowaniem umowy dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w związku z przedłużoną procedurą związaną z odrolnieniem gruntów rolnych na terenie Parku Regionalnego,
 • dział 600 – środki przeznacza się na przebudowę chodnika w Pniewie (20.000 zł – dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego), przebudowę przejścia przez Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z drogową kanalizacją deszczową 200.000 zł (całkowity koszt zadania 400.000 zł, po 200.000 zł w roku 2010 i 2011 – dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego) oraz udzielenie pomocy finansowej powiatowi na remont i przebudowę chodników przy ul. 1 Maja i Niepodległości w Gryfinie ( 375.000 zł).
 • dział 801 – zwiększenie wydatków na remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach o 300.000 zł.
 • dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych i awarie oraz 900.000 zł na uzbrojenie osiedla Jana Pawła II, ul. Reymonta – sieć wodociągowa i sanitarna,
 • dział 900 – zwiększenie planu wydatków o 1.400.000 zł na zadanie „Budowa wodociągu Włodkowice – Zaborze”
 • dział 921 – środki na opracowanie projektu remontu i modernizacji Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie – 100.000 zł,
 • - dział 926 – środki w wysokości 50.000 zł przeznacza się na ułożenie sztucznej nawierzchni na boisku do siatkówki w Wełtyniu.

Ponadto dokonuje się zmian:

Dział 921

 • 200.621,20 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Przesunięcie środków związane jest z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków na realizację funduszu sołeckiego (37.536,20 zł) oraz na realizację zadań własnych poprzez programy sołeckie (163.085 zł).

Dział 801

 • 12.032 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Przedszkole Nr 3 w Gryfinie z przeznaczeniem na wydatki bieżące

W związku z powyższymi przeniesieniami w planie wydatków zmianie ulega również załącznik  dotyczący zakładów budżetowych.

Dział 851,854

 •  5.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia środków na organizację kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Zadanie będzie realizował Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki za pośrednictwem Gryfińskiego Domu Kultury.

Dział 853

 •  98.200 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia umowy zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Gminą Gryfino na dzierżawę i użyczenie terenu i obiektów położonych na działce 215, obręb Widuchowa Międzyodrze oraz cesję wykonania warunków umowy na OSiR w Gryfinie.

Przesunięcia środków finansowych spowodują zmiany w załączniku nr 7 i 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok. Ponadto w załączniku nr 8 dodano zadanie, które będzie realizowane  w 2011 r. przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ( wniosek BWS.3014-15/10 z dnia 17.06.2010 r.)

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz