Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/598/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zaliczenia ul. Mieszka I w Gryfinie do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR LV/598/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2010 r.


w sprawie zaliczenia ul. Mieszka I w Gryfinie do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 Z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 / oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 1326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675/ oraz § 5 Porozumienia zawartego w dniu 19 listopada 2008 r. w sprawie przebudowy ulic Mieszka I, Łokietka, Podgórna, osiedlowej pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Witosa w Gryfinie wraz z odwodnieniem po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Gryfinie, Uchwała Nr 821/2010 z dnia 12.08.2010 r. uchwala się co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii drogi gminnej ul. Mieszka I w Gryfinie, stanowiącej działkę nr 176, pow. 0,5523 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino. Przebieg i położenie przedmiotowej ulicy oznaczone zostały na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaliczenie w/w ulicy do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od 1 stycznia 2011 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV/598/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaliczenia ul. Mieszka I w Gryfinie do kategorii drogi gminnej.
Przedmiotowa nieruchomość drogowa stanowi ulicę Mieszka I usytuowaną w obrębie osiedla domków jednorodzinnych na terenie miasta Gryfino. Ulicą tą odbywa się wyłącznie ruch lokalny o niewielkim natężeniu. Mając na uwadze zapisy ustawy o drogach publicznych, zakwalifikowanie w/w ulicy do kategorii dróg gminnych, jest w pełni uzasadnione.

Sporządził:
Mariusz Andrusewicz