Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/601/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

UCHWAŁA NR LV/601/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  13 września 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r.  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 332.102  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

332.102

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.600
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.600
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.600
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 329.502
85395   Pozostała działalność 329.502
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 280.076,70
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 49.425,30
  OGÓŁEM 332.102

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  1.717.302 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.349.100
700       Gospodarka mieszkaniowa 639.000
70095    Pozostała działalność 639.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 639.000
710     Działalność usługowa 306.500
71004    Plany zagospodarowania przestrzennego 250.000
4300 Zakup usług pozostałych 250.000
71035   Cmentarze 6.500
4300 Zakup usług pozostałych 6.500
71095   Pozostała działalność 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
801     Oświata i wychowanie 40.000
80110   Gimnazja 40.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000
803     Szkolnictwo wyższe 10.000
80395   Pozostała działalność 10.000
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000
851     Ochrona zdrowia 20.000
85195   Pozostała działalność 20.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 62.000
4300 Zakup usług pozostałych 62.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70.000
4300 Zakup usług pozostałych 70.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 182.600
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.100
4300 Zakup usług pozostałych 500
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 130.000
4270 Zakup usług remontowych 130.000
92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50.000
926     Kultura fizyczna i sport 19.000
92601   Obiekty sportowe 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 16.000
2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 329.502
853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 329.502
85395    Pozostała działalność 329.502
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.402,10
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 423,90
4127 Składki na Fundusz Pracy 390,15
4129 Składki na Fundusz Pracy 68,85
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 168.538
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 29.742
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21.077,45
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3.719,55
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 75.225
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.275
4307 Zakup usług pozostałych 4.335
4309 Zakup usług pozostałych 765
4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 637,50
4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 112,50
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7.471,50
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.318,50
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 38.700
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 38.700
85401   Świetlice szkolne 38.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 700
  OGÓŁEM  1.717.302

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.385.200 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.343.500
600     Transport i łączność 100.000
60095   Pozostała działalność 100.000
4300 Zakup usług pozostałych 100.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.237.000
70095   Pozostała działalność 1.237.000
4300 Zakup usług pozostałych 32.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.205.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.500
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.500
4430 Różne opłaty i składki 6.500
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie 3.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000
92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3.000
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 38.700
801     Oświata i wychowanie 38.700
80101   Szkoły podstawowe 38.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 700
  OGÓŁEM 1.385.200

§ 4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok, nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji:

 • dział 700 – przesunięcie środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi - z budowy budynków mieszkalnych (1.205.000 zł) na opłaty przyłączeniowe dotyczące uzbrojenia osiedla Północ (289.000 zł) oraz ul. Jana Pawła II i W. Reymonta (350.000 zł),
 • dział 801 –zwiększenie planu wydatków budowy windy w Zespole Szkół w Gryfinie (40.000 zł),
 • dział 710 – zwiększenie planu wydatków związanych z planowaniem przestrzennym (250.000 zł) oraz na plany odnowy, ekspertyzy, itp. (50.000 zł),
 • 921– zwiększa się wydatki na projekt i remont świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej i Krajniku (130.000 zł).

Ponadto dokonuje się zmian:

Dział 803

 • 38.700 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej.

Dział 803

 • 10.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dział 853

 • 329.502 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z planowaną realizacja projektu pod nazwą „Bakałarz – gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie realizowane będzie przez Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gryfinie.

Dział 851,758

 • 20.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych gminy związanych z ochroną zdrowia.

Dział 900, 600, 700, 710

 • 138.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza komunalnego (6.500 zł), częściowe pokrycie niedoboru środków wynikających z realizacji faktur za zimowe utrzymanie terenów gminnych oraz na usuwanie odpadów z terenów nieprzeznaczonych na ich składowanie (62.000 zł), na realizację nieprzewidzianych umów zleceń i o dzieło w zakresie utrzymania zieleni na dodatkowych, nieujętych wcześniej terenach (70.000 zł).

Dział 921

 • 50.000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na częściowy remont zwieńczenia wieży kościoła w Wełtyniu zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • 2.600 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z otrzymaniem środków od sponsorów z przeznaczeniem na rzecz sołectwa Radziszewo.

Dział 926

 • 3.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury w celu prawidłowego ujęcia wydatków związanych z realizacją programów sołeckich,
 • 16.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do Igrzysk Olimpijskich w boksie – Londyn 2012”

Przesunięcia środków finansowych spowodują zmiany w załączniku nr 7 i 8 do Uchwały Nr XLIX/528/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok.